دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان

ویدئو های اساتید دوره تخصصی مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان

پرفسور محمود گلابچی

دکتر حمیدرضا برادران شرکا

دکتر محمد مهدی محمودی

دکتر فرهنگ شعفی

دکتر شیما نیکخوی مکمل

مهندس سید رضا خلیلی

دکتر مسعود مَنشَدی

دکتر مسعود طُرُقی

مهندس امیررضا پاینده

دکتر شاهین اُصانلو